Service
Generelle vilkår og betingelser for Giffits GmbH
1. Anvendelsesområde

Vi køber og sælger kun iht. vores følgende generelle vilkår og betingelser. Modstridende påstande, der ikke er i overensstemmelse med vores betingelser og vilkår, vil blive afvist.

2. Forpligtelse

Hvad angår internetordrer indgås der en kontrakt mellem kunde og Giffits GmbH, når Giffits GmbH accepterer ordren. Dette sker ved fremsendelse af en ordrebekræftelse via E-Mail. Fremsendelsen af en ordrebekræftelse er grundlæggende ingen accept fra Giffits GmbH, men tjener kun som kvittering for modtagelse af din ordre. Jfr. §649 stk. 1 punkt 1 BGB er bestillers / købers rettigheder til at hæve købet begrænset til vigtige grunde. Ved åbenbare skrive-, tryk- og regnefejl er Giffits GmbH berettiget til at hæve aftalen, medmindre aftalens anden part er villig til at acceptere at aftalens vilkår sådan, som den åbenbart var tænkt. Vores medarbejdere har ikke beføjelser til at fremsætte mundtlige supplerende aftaler, eller give mundtlige løfter ud over indholdet af den skriftlige aftale.

3. Leverings- og ydelsesomfang

Over- eller underleverancer op til 10 % er tilladt. I så fald skylder den kontraherende part, der behørigt har anmeldt underleverancenden i henhold til §§ 377 HGB, kun den leveringspris, som svarer til den faktisk leverede mængde. Overleverancer på op til 10% skyldes den kontraherende part, hvis den kontraherende part ikke har opfyldt klagen korrekt i overensstemmelse med §§ 377 HGB. I dette tilfælde skylder den kontraherende part også den forholdsmæssigt forhøjede pris, som kan henføres til overleveringen. Hvis i tilfælde af overskydende leveringden den kontraherende part har reklameret korrekt i henhold til §§ 377 HGB, skylder han ikke det overskydende beløb på den overskydende levering, hvis han ikke har nogen interesse i den overskydende levering, og har meddelt dette til Giffits GmbH inden for rammerne af meddelelsen om mangler i henhold til de i §§ 377 HGB gældende frister. Han er dog forpligtet til at returnere de overleverede varer til Giffits GmbH på anmodning. Over- eller underleverancer giver dig grundlæggende ikke ret til at nægte modtagelsen eller tilbagekalde kontrakten.

Vi har til enhver tid ret til delleveringer og delvise ydelser, medmindre delleveringer eller delvise ydelser ikke anses for rimelige for kunden.

Hvis fragtomkostningerne ved en forsendelse bevisligt overstiger det beregnede faste fragtbeløb, forbeholder Giffits GmbH sig retten til at videregive ekstraomkostningerne til kunden. I tilfælde af ordrer fra udlandet kan der desuden opstå toldomkostninger eller importafgifter i bestemmelseslandet. Sådanne omkostninger er på din bekostning; vi har ingen indflydelse på gebyrerne og deres højde.

4. Tidspunkt for levering og ydelse

Leveringsterminer eller -frister er kun bindende, hvis bekræftet af os skriftligt eller via telex. Leverings- og serviceforsinkelser på grund af force majeure og begivenheder, der ikke kun foreløbit vanskeliggør eller umuliggør leveringen for os, er vi ikke ansvarlige for også ved bindende aftalte frister og terminer. De giver os ret til at udskyde leveringen eller tjenesten, så længe hindringen varer plus en rimelig opstartstid, eller til helt eller delvis trække kontrakten tilbage for den uopfyldte del. For så vidt vi er ansvarlige for manglende overholdelse af bindende frister og terminer eller er i misligholdelse, er vores ansvar for hver fuldendt forsinket uge en halv procent af fakturaværdien (eks. moms) af de leveringer og tjenesteydelser, der berøres af forsinkelsen, dog i alt ikke mere end fem procent af fakturaværdien af de varer og tjenesteydelser, der berøres af forsinkelsen. Yderligere krav er udelukket, medmindre forsinkelsen er baseret på grov uagtsomhed fra vores side.

5. Material forbehold

Vi forbeholder os mindre eller ubetydelige afvigelser ifm. farve, materialetykkelse og design. Vores oplysninger om leverings- og serviceobjektet er beskrivelser eller markeringer og ingen garanterede egenskaber.

6. Risikoovergang

Risikoen overgår til køberen, så snart forsendelsen er overdraget til den person, der udfører transporten. Hvis forsendelsen forsinkes på kundens anmodning, overgår risikoen forbundet med meddelelsen om klarhed til forsendelse til ham.

7. Garanti

I tilfælde af direkte salg eller varer, der ikke leveres direkte til os, er vi ikke forpligtet til at udføre en dybtgående kontrol af varernes mangler eller fuldstændighed. Vores reklamation anses derfor for rettidig, hvis vores kunde har klaget til os straks, og vi straks har sendt denne klage til vores leverandør. Eventuelle klager skal ske straks og skriftligt. Kunden er i denne forstand vores slutkunde og ikke transportøren, speditøren eller anden agent.

8. Ejendomsforbehold

Varerne forbliver vores ejendom indtil fuld betaling. Køberen har dog ret til at videresælge de reserverede varer som del af hans normale forretningsaktivitet. I tilfælde af videresalg overdrager køberen alle krav til videresalg til os som en sikkerhedsforanstaltning. I tilfælde af tredjemands adgang til reserverede varer underrettes køberen om vores ejerskab, og han skal straks informere os om processen.

9. Betaling

10. Værneting

Tysk lov gælder under udelukkelse af FNs købelov. Det eksklusive værneting og opfyldelsessted for alle krav i forbindelse med forretningsforholdet er Giffits GmbHs hjemsted. Giffits GmbH er også berettiget til, at sagsøge ved kundens almindelige værneting.

11. Databeskyttelse

Ved behandlingen af kundens personoplysninger garanterer Giffits GmbH garanterer overholdelse af databeskyttelsesbestemmelser, især GDPR og BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) samt andre relevante juridiske normer. Der vil altid kun behandles data, som er absolut nødvendig for brugen af en tjeneste. Personlige data behandles fortroligt. De vil kun formidles til tredjepart, hvis de er absolut nødvendigt med henblik på udførelse af kontrakten. Yderligere oplysninger findes i vores databeskyttelseshenvisninger.

12. Ophavsret

Alle ophavsretlige udnyttelsesrettigheder i enhver proces og til ethvert formål forbundet med skitser, udkast, originaler, film og lignende, forbliver hos Giffits GmbH, medmindre andet er udtrykkeligt reguleret. Tilbuddet på hjemmesiden leveres og overvåges af Giffits GmbH, Hamburg. Alle data, oplysninger og materiale på denne side, ikoner/billeder, illustrationer, audio- og videoklips er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder, der ejes eller kontrolleres af Giffits GmbH eller andre parter og for hvilke Giffits GmbH er blevet tildelt licenser. Dette materiale/disse data må hverken kopieres, mangfoldiggøres, genudgives, uploades, sendes, overføres eller distribueres på anden vis, herunder via e-mail og andre elektroniske midler. Uden det forudgående skriftlige samtykke fra ejeren er ændringer af data, informationer og materialer, deres anvendelse på andre hjemmesider eller i netværksforbundne computermiljøer såsom deres anvendelse til ikke personlige og ikke kommercielle formål, en krænkelse af ophavsret, varemærker og andre ejendomsrettigheder og dermed forbudt. Vi forbeholder os retten til at retsforfølge en krænkelse af ophavsretten.

13. Returnering og refundering

For virksomheden gælder følgende:

Køberen skal i henhold til § 377 HGB (tysk handelslov) straks inspicere de leverede varer og rapportere eventuelle fejl for ikke at miste sine garantikrav. Leverede varer tages kun tilbage efter en forudgående skriftlig aftale mellem køberen og Giffits GmbH.
Varer, der på køberens anmodning er blevet forsynet med et reklameloo, tages i princippet ikke tilbage. Medmindre bestemmelserne i punkt 3 "Leverings- og serviceomfang" og/eller punkt 7 "Garanti" i vores almindelige salgsbetingelser er gældende. Returomkostningerne er for købers regning. Ufrankerede returforsendelser accepteres ikke af Giffits GmbH. Der er ingen krav på en fornyet levering af varen. Prøver kan kun leveres mod faktura. Der er ingen ret til returnering af prøver, medmindre bestemmelserne i punkt 7 "Garanti" i vores almindelige salgsbetingelser gør sig gældende.
Ved køb af mere end 100 stykker af den vare, der bestilles som prøve, vil prøveomkostningerne blive opkrævet sammen med ordren. Ved produkter med større minimumskøbsmængder vil prøveomkostningerne blive dækket ved køb af den mindste ordremængde.
Behandling af din klageanmodning tager normalt 2-3 hverdage. Kontakt venligst din personlige kontakt hos Giffits. Du kan også kontakte os via mail service@giffits.dk eller fax +49 (0)40 2788 201-790.

For forbrugeren gælder følgende:

Hvis du ved leveringen af dine varer oplever en større transportskade, beder vi dig om at klage over sådanne fejl om muligt direkte hos kureren og kontakte os omgående. Dine lovbestemte krav og deres håndhævelse, især dine garantirettigheder, forbliver også uberørte, hvis du undlader at klage og/eller kontakte os. Men du ville hjælpe os med at håndhæve vores egne krav mod transportøren eller transportforsikringen. Behandlingen af din klageanmodning tager normalt 2-3 arbejdsdage. Kontakt venligst din personlige kontakt hos Giffits. Du kan også kontakte os via mail service@giffits.dk eller fax +49 (0)40 2788 201-790.

14. Fortrydelsesret for forbrugeren

Forbrugerne har lovmæssigt tilbagetrækningsret, som fastsat i vejledningen om fortrydelsen. Hvis kunden er en virksomhed eller handler på vegne af en virksomhed (§ 14 BGB), er der ingen ret til tilbagekaldelse og returnering i henhold til §312g i BGB i forbindelse med §355 BGB. Tilbagekaldelsesretten gælder kun for forbrugere i henhold til § 13 BGB: "Forbruger er en fysisk person, der afslutter en juridisk transaktion hvis formål ikke kan overvejende tilskrives hverken deres kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktiviteter."

Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

Du har ret til at tilbagekalde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give nogen grund. Tilbagekaldelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig benævnt tredjepart, der ikke er transportør, har taget de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret er du nødt til at informere os

Giffits GmbH

Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Tyskland
Telefon: 808 200 30
Fax: +49 (0)40 2788 201-790
www.giffits.dk
service@giffits.dk


gennem en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt via post, fax eller e-mail) om din beslutning om at tilbagekalde nærværende kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede skabelon-tilbagekaldelsesformular, som dog ikke er påkrævet. For opretholdelse af tilbagekaldelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af tilbagekaldelesretten inden udløbet af tilbagekaldelsesfristen.

Konsekvenser af fortrydelse

Hvis du tilbagekalder nærværende kontrakt, er vi forpligtet til at tilbagebetale dig straks og senest indenfor fjorten dage fra modtagelsen af din meddelelse om tilbagetrækning af nærværende kontrakt, alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (undtagen ekstraomkostninger forbundet med dit valg af anden leveringsmetode end den af os tilbudte, mest favorable standardleverance). Til at udføre denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet afgifter for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvilken af delene finder sted først.

Du skal straks eller senest indenfor fjorten dage fra den dag, du har meddelt os tilbagetrækningen af nærværende kontrakt, returnere eller overdrage varerne til Giffits GmbH, Rücksendung, Weidestraße 122 b, 22083 Hamburg. Fristen betragtes opfyldt, hvis du afsender varerne før fristens udløb af fjorten dage. Du bærer de umiddelbare omkostninger forbundet med returneringen. Omkostninger forbundet med varer, der ikke kan sendes som pakke, anslås til højst ca. 80 EUR.

Du skal kun betale for et eventuel værditab af varerne, når dette værditab skyldes en håndtering af varerne, der ikke var nødvendig med henblik på en test af varernes beskaffenhed, egenskaber og funktion.

Udelukkelses- eller ugyldiggørelsesårsager

Tilbagetrækningsret dækker ikke kontrakter:

  • for levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for deres fremstilling, som et individuelt valg eller bestemmelse af forbrugeren er autoritativt, eller som klart er tilpasset forbrugernes personlige behov;
  • for levering af varer, som har en begrænset levetid, eller hvis udløbsdato hurtigt ville blive overskredet;
  • for levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved kontraktens indgåelse, men som kan leveres 30 dage efter kontraktens indgåelse, og hvis aktuelle værdi afhænger af udsving i markedet som virksomheden ikke har nogen indflydelse på
  • til levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner bortset fra abonnementskontrakter;
  • til levering af forseglede varer, der ikke er egnede til returnering af hensyn til sundhed eller hygiejne, når forseglingen brydes efter levering
  • at levere varer, der uadskilleligt er blevet blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
  • for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke hvis forsegling er blevet fjernet efter levering;

Blanket-tilbagetrækningsformular
(Hvis du vil tilbagetrække kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

Til

Giffits GmbH

Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Tyskland
Telefon: 808 200 30
Fax: +49 (0)40 2788 201-790
www.giffits.dk
service@giffits.dk


Hermed tilbagetrækker jeg/vi (*) den kontrakt, som jeg/vi (*) er indgået ifm. køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjeneste (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens/forbrugernes navn(e)?
- Forbrugerens/forbrugernes adresse?
- Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved meddelelse udfyldt på papir)
- Dato

_______________________
(*) Slet efter behov

15. Voldgiftssager

Den 9. januar 2016 har Europa-Kommissionen oprettet en platform for udenretslig løsning af konflikter i forbindelse med online-indkøb. Den findes på https://ec.europa.eu/consumers/odr webadressen. Hermed vil vi gerne informere dig om, at vi ikke er forpligtede til at deltage i mæglingsprocedurer, og at vi desværre ikke kan give dig denne mulighed.

16. Salvatorisk Klausul

Skulle enkelte bestemmelser i disse almindelige forretningsbetingelser være eller blive helt eller delvis ugyldige eller indeholde et smuthul, bliver gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke upåvirket.

Giffits GmbH

Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Tyskland
Telefon: 808 200 30
Fax: +49 (0)40 2788 201-790
www.giffits.dk
service@giffits.dk

Administrerende direktør: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt

Status: Hamburg, december 2017