>

Generelle vilkår og betingelser for Giffits GmbH 

Generelle vilkår og betingelser for Giffits GmbH

Anvendelsesområde

Vi køber og sælger kun iht. vores følgende generelle vilkår og betingelser. Modstridende påstande, der ikke er i overensstemmelse med vores betingelser og vilkår, vil blive afvist.

Forpligtelse

Hvad angår internetordrer indgås der en kontrakt mellem kunde og Giffits GmbH, når Giffits GmbH accepterer ordren. Dette sker ved fremsendelse af en ordrebekræftelse via E-Mail. Fremsendelsen af en ordrebekræftelse er grundlæggende ingen accept fra Giffits GmbH, men tjener kun som kvittering for modtagelse af din ordre. Jfr. §649 stk. 1 punkt 1 BGB er bestillers / købers rettigheder til at hæve købet begrænset til vigtige grunde. Ved åbenbare skrive-, tryk- og regnefejl er Giffits GmbH berettiget til at hæve aftalen, medmindre aftalens anden part er villig til at acceptere at aftalens vilkår sådan, som den åbenbart var tænkt. Vores medarbejdere har ikke beføjelser til at fremsætte mundtlige supplerende aftaler, eller give mundtlige løfter ud over indholdet af den skriftlige aftale.

Leverings- og ydelsesomfang

Over- eller underleverancer op til 10 % er tilladt. I så fald skylder den kontraherende part, der behørigt har anmeldt underleverancenden i henhold til §§ 377 HGB, kun den leveringspris, som svarer til den faktisk leverede mængde. Overleverancer på op til 10% skyldes den kontraherende part, hvis den kontraherende part ikke har opfyldt klagen korrekt i overensstemmelse med §§ 377 HGB. I dette tilfælde skylder den kontraherende part også den forholdsmæssigt forhøjede pris, som kan henføres til overleveringen. Hvis i tilfælde af overskydende leveringden den kontraherende part har reklameret korrekt i henhold til §§ 377 HGB, skylder han ikke det overskydende beløb på den overskydende levering, hvis han ikke har nogen interesse i den overskydende levering, og har meddelt dette til Giffits GmbH inden for rammerne af meddelelsen om mangler i henhold til de i §§ 377 HGB gældende frister. Han er dog forpligtet til at returnere de overleverede varer til Giffits GmbH på anmodning. Over- eller underleverancer giver dig grundlæggende ikke ret til at nægte modtagelsen eller tilbagekalde kontrakten.

Vi har til enhver tid ret til delleveringer og delvise ydelser, medmindre delleveringer eller delvise ydelser ikke anses for rimelige for kunden.

Hvis fragtomkostningerne ved en forsendelse bevisligt overstiger det beregnede faste fragtbeløb, forbeholder Giffits GmbH sig retten til at videregive ekstraomkostningerne til kunden. I tilfælde af ordrer fra udlandet kan der desuden opstå toldomkostninger eller importafgifter i bestemmelseslandet. Sådanne omkostninger er på din bekostning; vi har ingen indflydelse på gebyrerne og deres højde.

Tidspunkt for levering og ydelse

Leveringsterminer eller -frister er kun bindende, hvis bekræftet af os skriftligt eller via telex. Leverings- og serviceforsinkelser på grund af force majeure og begivenheder, der ikke kun foreløbit vanskeliggør eller umuliggør leveringen for os, er vi ikke ansvarlige for også ved bindende aftalte frister og terminer. De giver os ret til at udskyde leveringen eller tjenesten, så længe hindringen varer plus en rimelig opstartstid, eller til helt eller delvis trække kontrakten tilbage for den uopfyldte del. For så vidt vi er ansvarlige for manglende overholdelse af bindende frister og terminer eller er i misligholdelse, er vores ansvar for hver fuldendt forsinket uge en halv procent af fakturaværdien (eks. moms) af de leveringer og tjenesteydelser, der berøres af forsinkelsen, dog i alt ikke mere end fem procent af fakturaværdien af de varer og tjenesteydelser, der berøres af forsinkelsen. Yderligere krav er udelukket, medmindre forsinkelsen er baseret på grov uagtsomhed fra vores side.

Material forbehold

Vi forbeholder os mindre eller ubetydelige afvigelser ifm. farve, materialetykkelse og design. Vores oplysninger om leverings- og serviceobjektet er beskrivelser eller markeringer og ingen garanterede egenskaber.

Risikoovergang

Risikoen overgår til køberen, så snart forsendelsen er overdraget til den person, der udfører transporten. Hvis forsendelsen forsinkes på kundens anmodning, overgår risikoen forbundet med meddelelsen om klarhed til forsendelse til ham.

Garanti

I tilfælde af direkte salg eller varer, der ikke leveres direkte til os, er vi ikke forpligtet til at udføre en dybtgående kontrol af varernes mangler eller fuldstændighed. Vores reklamation anses derfor for rettidig, hvis vores kunde har klaget til os straks, og vi straks har sendt denne klage til vores leverandør. Eventuelle klager skal ske straks og skriftligt. Kunden er i denne forstand vores slutkunde og ikke transportøren, speditøren eller anden agent.

Ejendomsforbehold

Varerne forbliver vores ejendom indtil fuld betaling. Køberen har dog ret til at videresælge de reserverede varer som del af hans normale forretningsaktivitet. I tilfælde af videresalg overdrager køberen alle krav til videresalg til os som en sikkerhedsforanstaltning. I tilfælde af tredjemands adgang til reserverede varer underrettes køberen om vores ejerskab, og han skal straks informere os om processen.

Betaling

Leveringen af varerne foregår imod forudbetaling, medmindre en anden betalingsform udtrykkeligt er aftalt mellem de kontraherende parter. Medmindre andet er aftalt, afvikles vores fakturaer straks og senest inden for fjorten (14) dage. Rabatfradrag er kun tilladt, hvis udtrykkeligt aftalt.

Værneting

Tysk lov gælder under udelukkelse af FNs købelov. Det eksklusive værneting og opfyldelsessted for alle krav i forbindelse med forretningsforholdet er Giffits GmbHs hjemsted. Giffits GmbH er også berettiget til, at sagsøge ved kundens almindelige værneting.

Databeskyttelse

Ved behandlingen af kundens personoplysninger garanterer Giffits GmbH garanterer overholdelse af databeskyttelsesbestemmelser, især GDPR og BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) samt andre relevante juridiske normer. Der vil altid kun behandles data, som er absolut nødvendig for brugen af ??en tjeneste. Personlige data behandles fortroligt. De vil kun formidles til tredjepart, hvis de er absolut nødvendigt med henblik på udførelse af kontrakten. Yderligere oplysninger findes i vores databeskyttelseshenvisninger.

Ansvar

Vi påtager os intet ansvar for indhold på internetsider, som vi linker til. Giffits GmbH forpligter sig ikke ift. indholdet af de linkede sider. Giffits GmbH forpligter sig ikke ift. aktualiteten, fuldstændigheden, kvaliteten, korrektheden mm. af de angivne oplysninger eller data. Giffits GmbH giver ingen tilsagn, garantier eller eventuelle forsikringer for direkte, indirekte eller øvrige henvisninger til andre internetsider og deres indhold. Selskabet distancerer sig udtrykkeligt fra indholdet af hyperlinkede, forbundne eller linkede internetsider og forpligter sig ikke ift. disse internetsider. Giffits GmbH er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor kunden eller tredjepart for eventuelle direkte, indirekte eller andre følgeskader, der opstår ifm. brugen af denne eller en tilknyttet eller forbundet internetside.

Ophavsret

Alle ophavsretlige udnyttelsesrettigheder i enhver proces og til ethvert formål forbundet med skitser, udkast, originaler, film og lignende, forbliver hos Giffits GmbH, medmindre andet er udtrykkeligt reguleret. Tilbuddet på hjemmesiden leveres og overvåges af Giffits GmbH, Hamburg. Alle data, oplysninger og materiale på denne side, ikoner/billeder, illustrationer, audio- og videoklips er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder, der ejes eller kontrolleres af Giffits GmbH eller andre parter og for hvilke Giffits GmbH er blevet tildelt licenser. Dette materiale/disse data må hverken kopieres, mangfoldiggøres, genudgives, uploades, sendes, overføres eller distribueres på anden vis, herunder via e-mail og andre elektroniske midler. Uden det forudgående skriftlige samtykke fra ejeren er ændringer af data, informationer og materialer, deres anvendelse på andre hjemmesider eller i netværksforbundne computermiljøer såsom deres anvendelse til ikke personlige og ikke kommercielle formål, en krænkelse af ophavsret, varemærker og andre ejendomsrettigheder og dermed forbudt. Vi forbeholder os retten til at retsforfølge en krænkelse af ophavsretten.

Obligatoriske og tekniske oplysninger om batterier eller opladelige batterier

Vores tilbagetagelsesforpligtelse som forhandler:

Som forhandler er vi juridisk forpligtet til at tage tilbage almindelige og genopladelige batterier, der er købt hos os uden omkostninger. Tag gerne dette tilbud imod og hjælp med at holde vores miljø rent.

Din returforpligtelse som forbruger:


Almindelige og genopladelige batterier til ikke husholdningsaffald. Siden 1998 forpligter batteribestemmelsen alle borgere til at bortskaffe brugte og genopladelige batterier udelukkende gennem handel eller i de særlige indsamlingssteder, oprettet til dette formål. Hvis du ønsker at returnere dine brugte eller genopladlige batterier til os, skal du sørge for, at forsendelsen er tilstrækkeligt frankeret.

15. Rückgabe und Erstattung

Køberen skal i henhold til § 377 HGB (tysk handelslov) straks inspicere de leverede varer og rapportere eventuelle fejl for ikke at miste sine garantikrav. Leverede varer tages kun tilbage efter en forudgående skriftlig aftale mellem køberen og Giffits GmbH.
Varer, der på køberens anmodning er blevet forsynet med et reklameloo, tages i princippet ikke tilbage. Medmindre bestemmelserne i punkt 3 "Leverings- og serviceomfang" og/eller punkt 7 "Garanti" i vores almindelige salgsbetingelser er gældende. Returomkostningerne er for købers regning. Ufrankerede returforsendelser accepteres ikke af Giffits GmbH. Der er ingen krav på en fornyet levering af varen. Prøver kan kun leveres mod faktura. Der er ingen ret til returnering af prøver, medmindre bestemmelserne i punkt 7 "Garanti" i vores almindelige salgsbetingelser gør sig gældende.
Ved køb af mere end 100 stykker af den vare, der bestilles som prøve, vil prøveomkostningerne blive opkrævet sammen med ordren. Ved produkter med større minimumskøbsmængder vil prøveomkostningerne blive dækket ved køb af den mindste ordremængde.
Behandling af din klageanmodning tager normalt 2-3 hverdage. Kontakt venligst din personlige kontakt hos Giffits. Du kan også kontakte os via mail info@giffits.dk eller fax +49 (0)40 2788 201-79.

Ved køb over 100 stk. eller artiklens mindste mængde, bliver omkostningerne for vareprøven modregnet.

Diverse

Alle økologiske produkter og bioprodukter med et godkendelsesmærke er certificeret med biocertificeringsnumret DE-ÖKO-001 i henhold til artikel 29 i EU's øko-forordning.

Salvatorisk Klausul

Skulle enkelte bestemmelser i disse almindelige forretningsbetingelser være eller blive helt eller delvis ugyldige eller indeholde et smuthul, bliver gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke upåvirket.

Giffits GmbH
Weidestraße 122 b
22083 Hamborg
Tyskland
Telefon: 78 79 40 49
Fax: +49 (0)40 2788 201-79
www.giffits.dk
info@giffits.dk

Ejer: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt
Administrerende direktør: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt


Status: Hamborg, April 2010

Din Giffits service-hotline
78 79 40 49
Mandag - Fredag kl.8:00 - 18:00
Skriv os dine ønsker pr Mail info@giffits.dk
eller benyt vores Kontaktformular
Har du flere spørgsmål? Til FAQ